facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Съвет на центъра

 

Председател:

 

Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

e-mail: mhadjikoteva@nbu.bg

 

 

Членове:

 

Доц. д-р Венцислав Джамбазов

e-mail: vdzhambazov@nbu.bg

 

Доц. д-р Елена Андонова

e-mail: eandonova@nbu.bg

 

Доц. д-р Евгения Благоева

e-mail: evgenia_blagoeva@hotmail.com

 

Доц. д-р Мария Нейкова

e-mail: mneikova@nbu.bg

 

Гл. ас. д-р Емануела Чичова

e-mail: etchitchova@nbu.bg

  

Гл. ас. д-р Невена Димова

e-mail: ndimova@nbu.bg

 

Ас. Петко Стайнов

e-mail: petko@staynov.com