facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Конкурси

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 23/19.03.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (приложни чужди езици за администрация и управление, английски и френски език). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/19.03.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Емануела Славомирова Свиларова

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    02.07.2021 / 11:00
  • Зала
    https://zoom.us/j/93275227980?pwd=ZUJHcTFkcTNJcnJxR1RaZGFIZzl4Zz09

Прикачени файлове