facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

 

Центърът за  компютърна и приложна лингвистика е основан през 2019 г. Специализира се в областта на компютърната и корпусна лингвистика и в приложението на съвременните езикови технологии в лингвистичните изследвания, езиковото обучение и превода.. Основно научно-приложно звено на Центъра е Лабораторията за езикови технологии. Лабораторията е партньор в националната изследователска инфраструктура КЛаДА-БГ и отговаря за електронното обучение по английски език в НБУ, както и за езиковите курсове в дистанционните програми на звеното.

 

 

Центърът извършва следните основни дейности:

  • Участва в разработването на университетски, национални и международни научни и научно-приложни проекти в областта на компютърната и приложна лингвистика
  • Създава електронни курсове и развива дистанционната форма на обучение.
  • Предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми от областта на приложната и компютърната лингвистика, езиковите технологии и приложенията им в специализирани професионални области – самостоятелно и в сътрудничество с академични и научни звена в страната и в чужбина.

 

 

Изследователският център по компютърна и приложна лингвистика към НБУ, координиращ партньор в консорциума МП Еразъм мундус EM TTI „Технологии м писмения и устния превод“, има удоволствието да съобщи, че на Центъра е предоставен достъп до Phrase за академични цели – специализиран софтуер, създаден специално за университети, които предлагат курсове по технологии в превода.

Екипът на Изследователския център изказва благодарност на Memsource за предоставения достъп до платформата посредством „Phrase за академични цели“.